วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การฝึกงาน

- การเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับตนเอง
- ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง
- สร้างความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบวิชาชีพ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ